Dagsorden:

 1. Opfølgning på generalforsamlingen den 11.06.2012
  Vedtægterne, overblik over de nedsatte arbejdsgrupper
 2. Hvordan kommer vi i gang hurtigst muligt?
   Teknik, kontakt til Telia og Djursnet etc.
   Økonomi (budget), bankforbindelse, fuldmagter etc.
   Administration
   PR, hjemmeside etc.
 3. Det fremtidige bestyrelsesarbejde
  Fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver Mødestruktur, frekvens etc.
 4. Evt.

Med venlig hilsen
Thorsten Arnold

Referat v/JRE
Referatet blev gennemlæst og godkendt af mødedeltagerne ved mødets afslutning. Renskrivning
efterfølgende har afsløret et par uafklarede punkter. Referatet skal derfor genkendes inden eventuel
offentliggørelse.
Ad 1
– Vedtægter og konstituerende bystyrelsesmødereferat ligger på Google Docs. Der er etableret Jyske
bank konto, CVR nummer kommer (JM).
– Arbejdsgrupper: kontaktpersoner (bestyrelsesmedlemmer)
– Teknikgr. Lars Svane (LS)
– Administration – Anette Eriksen (AE) + Bent Nielsen (BN)
– Kommunikation/PR John Reshaur Enevoldsen (JRE) + Dorte Toft (DT)(især
hjemmeside)
– Myndighedskontakt – Thorsten Arnold (TA), Jens Mogensen (JM)
– Salg, alle bidrager, Thorsten Arnold er koordinator
– Ungevalg, Thorsten Arnold taler med David Hemmingsen

Ad 2.
Teknik formøde med Knud Werner, DT har skrevet referat. LS deltager i designmøde på søndag
med deltagelse fra Djursland. Der er forhandlinger med Telia om lysleder + opstilling af sendere
i masten på Møllebakken. TA og LS står for forhandlingerne. Vi er parat til at betale Telia for
opsætning i Teliamasten for at komme hurtigt i gang. Der er tale om 21.000 kroner om året.
Vi efterlyser mulighed for månedsvis afregning af dette beløb.

Økonomi
– lånedokument til virksomhedslån mv – JM
– startkapital: drøftelse sponsorstøtte/engangsbidrag/donatio­ner
Beslutning: mulighed for donationer OK, offentliggørelse på hjemmesiden
-brugerindbetalinger går fortrinsvis til brugerudstyr
– Udkast til to introducerende breve, som enhver kan maile videre i PR-øjemed. Det ene brev

Scroll to Top