Generalforsamlingen 2018 afholdes den 20. marts kl. 19.30 på Sælvig Camping

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse. Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen (info @ net4samso.dk). Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret,  en stemme pr. installation.

vh Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §5.8:

Tidligere: Alle beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal, såfremt et medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt og anonymt.

Ændres til: Beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen, vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt og anonymt.

Scroll to Top