Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag til behandling skal være fremme senest 2 uger før afholdelse. Forslagene sendes til foreningen eller bestyrelsen. Indsendte forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret, normalt en stemme pr. installation.

vh Bestyrelsen

Ad 5A: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

§ 4.9 ændres til: Væsentlige beslutninger, der vedrører Samsø Bredbånds medlemmer, offentliggøres på hjemmesiden. (ændres fra Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referater med beslutningsprotokol, der offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter det respektive bestyrelsesmøde)

§ 5.5 Dagsorden for ordinær generalforsamling ændres, så der ikke skal foretages valg af revisor. Næstsidste punkt på dagsorden for ordinær generalforsamling (Valg af revisor) foreslås fjernet.

Scroll to Top