Vedtægter for Foreningen Samsø Bredbånd

§ 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Samsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Samsø kommune. § 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen Samsø Bredbånd er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende formål:
 • At etablere og drive netforbindelser og beslægtede ydelser beregnet for alle på Samsø.
 • At tilbyde disse ydelser på rimelige vilkår der samtidige tilgodeser foreningens formål om etablering og drift af tidssvarende løsninger.
 • At leje, eje og drive fast ejendom inden for sit virkeområde.
 • At eje kapitalandele i tilknyttede selskaber inden for sit virkeområde.
2.2 Foreningen kan samarbejde med andre foreninger og virksomheder for at fremme ovenstående formål. § 3. MEDLEMMER: 3.1 Modtagere/købere af foreningens ydelser er automatisk medlem med stemmeret 3.2 Som medlemmer kan yderligere optages alle myndige personer, virksomheder, foreninger, klubber, offentlige institutioner og lignende – alle med stemmeret. 3.3 Umyndige personer og mindreårige kan optages som medlemmer – dog uden stemmeret. 3.4 Medlemmer, der modtager foreningens ydelser, kan opsige deres medlemskab med samme frist som købet af foreningens ydelser. Øvrige medlemmer kan opsige straks. 3.5 Generalforsamlingen kan vedtage kontingentstørrelse og ændringer – opkrævninger kan ske flere gange årligt. 3.6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis denne ikke har betalt sin gæld til foreningen efter 2 påkrav, hvoraf det ene skal oplyse om eksklusion. Medlemmer kan genoptages af bestyrelsen, når dette forhold er berigtiget. Herudover kan bestyrelsen ekskludere medlemmer som modarbejder foreningens formål eller på anden måde forhindrer foreningens virke. Spørgsmål om eksklusion kan medlemmet indbringe for generalforsamlingen. 3.7 Medlemmerne køber og betaler for de ydelser som foreningen tilbyder og som er fastsat af bestyrelsen. 3.8 Medlemmer kan af et flertal i bestyrelsen tilbydes en rabat eller en gratis ydelse – hvis medlemmet leverer en modydelse, som fremmer etablering eller drift af foreningens net. Disse aftaler skal offentliggøres hvis et hvilket som helst medlem ønsker dette. § 4. BESTYRELSEN: 4.1 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål. 4.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimalt 7. 4.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Mindst et medlem er på valg i ulige år, og mindst to medlemmer er på valg i lige år – og forholdsmæssigt ved flere bestyrelsesmedlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg efter 1. år eller ved ekstraordinær supplering af bestyrelsen. 4.4 Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen eller førstkommende bestyrelsesmøde herefter med formand, kasserer og sekretær. 4.5 Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant – som begge vælges for 1 år ad gangen – suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 4.6 Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, suppleres bestyrelsen via suppleanterne. I fald der ikke er suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling. 4.7 Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, hvor nedenstående bør indgå:
 1. At træffe de overordnede beslutninger til fremme af formålet i § 2.
 2. At inddrage medlemmer til frivilligt arbejde og organisere dette til fremme af formålet.
 3. At nedsætte arbejdsgrupper og sikre kontakten imellem disse og bestyrelsen.
 4. At sikre et tidssvarende højhastighedsnet til flest mulige på Samsø og derved løbende at tegne foreningens visioner og fremtid i samarbejde med medlemmerne.
4.8 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 4.9 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referater med beslutningsprotokol. Væsentlige beslutninger, der vedrører Samsø Bredbånds medlemmer, offentliggøres på foreningens hjemmeside. 4.10 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at forestå den daglige administration og tekniske drift. Udvalget refererer til bestyrelsen. § 5. GENERALFORSAMLING: 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 5.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling på Samsø inden udgangen af marts måned. 5.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 4 uger før ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og kan suppleres med indkaldelse direkte til medlemmerne og annoncering. Bestyrelse og medlemmer kan fremsætte forslag til afstemning på generalforsamlingen senest 2 uger før afholdelse og forslagene skal fremsendes til foreningen eller bestyrelsen. Disse forslag skal offentliggøres hurtigst muligt på foreningens hjemmeside og senest 1 uge før generalforsamlingen. 5.4 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme – jvf. § 3. 5.5 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 • Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
5.6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et flertal i bestyrelsen – eller hvis et flertal af medlemmerne ønsker det. Det skal angives hvad årsagen er til indkaldelsen, og dagsorden tager udgangspunkt i ovenstående for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling. 5.7 Der kan ikke stemmes med fuldmagt, men en person kan repræsentere flere medlemmer (personligt medlem og repræsentant for en juridisk enhed). 5.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal, såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt og anonymt. § 6. ØKONOMI: 6.1 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 6.2 Medlemmernes indskud og driftsbetaling skal anvendes i henhold til foreningens formål. 6.3 Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af teknisk og administrativ karakter og kan antage den nødvendige eksterne bistand. 6.4 Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift samt drift af teknisk udstyr, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne rammer. 6.5 Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende. § 7. Tegning og hæftelse: 7.1 Foreningen forpligtes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. 7.2 Der er ingen personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser. § 8 Opløsning: 8.1 Til vedtagelse af beslutninger om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 4 uger. 8.2 Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler overføres til formål der fremmer informationsteknologien på Samsø. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11.06.2012 med ændring pr. 17.03.2015 og 30.3.2016