Referat bestyrelsesmøde den 25. juni 2012 i Foreningen Samsø Bredbånd

Til stede: Thorsten Arnold, Jens Mogensen, Anette Eriksen, Bent Nielsen, Dorte Toft, John Reshaur Enevoldsen (referent). Afbud: Lars Svane. Suppleanterne Aage Madsen og Anne Albertsen deltog i hele mødet.

Referat BM den 19.6.12 godkendt
Beslutningsreferat

1. Der bliver søgt LAG midler.
2. Teknik TA deltager i teknikgruppemøde på onsdag for at danne overblik over økonomien.
Økonomi & salg: Der oprettes konto hos Samsø Posten til trykning, annoncer. Der er endnu ikke meldt ud med et budget for PR
Administration: Masteaftalen til lodsejerne er klar. Installationsvejledning skal også revideres v/BN.
Hjemmeside: Ingen annoncer udover vore egne. Vi takker sponsorer og lånegivere ved navn (uden beløb) og evt. www henvisninger.
3. TA melder tilbage til bestyrelsen torsdag formiddag med bedste bud på priser. Hvis de holder det skitserede under pkt 2.2.6 begynder markedsføring med udsendelse af orienterende mails til udvalgte kundegrupper.
4. Ingen beslutninger
5. Mødereferater TA & JRE laver næste dagsorden i fællesskab mhp inddeling i åben og lukket dagsorden.
6. Evt.
næste møde Torsdag den 5. juli kl 16 på Trolleborg
DT og JRE melder afbud.

Scroll to Top