Referat bestyrelsesmøde den 19. juni 2012 i Foreningen Samsø Bredbånd
Til stede: Thorsten Arnold, Jens Mogensen, Anette Eriksen, Bent Nielsen, Dorte Toft, John Reshaur Enevoldsen (referent). Afbud: Lars Svane. Suppleanterne Aage Madsen og Anne Albertsen deltog i hele mødet. Knud Werner deltog i dagsordens første punkt: Teknikgruppen.
Godkendt: Referatet godkendt i to udgaver på BM den 25. juni. Beslutningsreferatet offentliggøres på hjemmesiden.

 

Beslutningsreferat:
1) Opfølgning
a) Teknik:
i) formand bemyndiges til at bestille 200Mbit/200Mbit forbindelse hos Telia, med en antenne i masten på Møllebakken, hvis levering kan ske i løbet af få dage.
ii) Jens fra Djursland køber ind, bestillingen står Thorsten Arnold & Jens Mogensen for i samarbejde med teknikergruppen
b) Økonomi & salg
i) Landboforening blev valgt som revisor
c) Adminstration
i) gruppen skriver udkast til brugerkontrakt til næste bestyrelsesmøde
ii) Anette Eriksen fører medlemmer/interessetilkendegivelser i regneark
iii) gruppen bemyndiges til at købe online regnskabsprogram
d) PR/hjemmeside
i) arbejdsgrupperne er slået sammen
ii) hjemmesiden kan ses på net4samso.dk.
iii) Samsø Bredbånd bliver genstand for en artikel i Samsø Posten en af de førstkommende mandagsaviser.

2) Produkter samt prisfastsættelser:
a) Thorsten Arnold & Jens Mogensen laver en opstilling /budget og priser
b) Thorsten Arnold spørger Telia samt Ipinion om priser/vilkår for levering af IP telefoni.
3) LAG-midler
a) Thorsten Arnold forhandler med Mette Løkke
b) Lone Krag fra fundraisergruppen kigger på regionale midler
4) Samarbejde
a) Google hjælp nødvendigt, vi må respektere de nedsatte grupper arbejdsområder og undgå egne initiativer på andres vegne, adm. gruppe udvides med flere
b) Knud Werner fra teknikgruppen bekræftersin samlende rolle i teknikergruppen og fortæller at der bliver indkaldt til det første møde i gruppen i indeværende uge
5) Evt.
a) Nyt møde den 25. juni kl 16-18

Referent jre

Scroll to Top