§4 Bestyrelsen

4.1 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål og udgør den øverste ledelse.

Ændret 4.2 Bestyrelsen består (af minimum 3) af 5 medlemmer (og maksimalt 7 medlemmer.), hvoraf 2 vælges på generalforsamlingen og 3 udpeges af bestyrelsen.

Ny 4.3. De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges for ét år ad gangen. Ved udpegningen skal bestyrelsen tage hensyn til, at foreningens bestyrelse stedse råder over de kompetencer, som foreningen til enhver tid har brug for.

Ændret 4.4 Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. (Mindst et)Et medlem er på valg i ulige år, og et (mindst to) medlem er på valg i lige år .(– og forholdsmæssigt ved flere bestyrelsesmedlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg efter 1. år eller ved ekstraordinær supplering af bestyrelsen.)

4.5 Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen eller førstkommende bestyrelsesmøde herefter med formand, kasserer og sekretær.

4.6 Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant – som begge vælges for 1 år ad gangen – suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

4.7 Fratræder et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i utide, suppleres bestyrelsen via suppleanterne. I fald der ikke er suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

4.8 Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, hvor nedenstående bør indgå:

  1. At træffe de overordnede beslutninger til fremme af formålet i § 2.
  2. At inddrage medlemmer til frivilligt arbejde og organisere dette til fremme af formålet.
  3. Nedsætte arbejdsgrupper og sikre kontakten imellem disse og bestyrelsen.
  4. At sikre et tidssvarende højhastighedsnet til flest mulige på Samsø og derved løbende at tegne foreningens visioner og fremtid i samarbejde med medlemmerne.

4.9 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

4.10 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referater med beslutningsprotokol. Væsentlige beslutninger, der vedrører Samsø Bredbånds medlemmer, offentliggøres på hjemmesiden.

Tilføjelse til §5 om vedtagelse af vedtægtsændringer, jvf beslutning fra sidste års generalforsamling

Ny §5.9 Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for.

Scroll to Top