Vilkår for tilslutning til Samsø Bredbånd

1. Abonnements- og tilslutningsaftale

Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til foreningens internettjeneste. Abonnementsvilkårene gælder for aftaler mellem FSB og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til internet samt eventuelle tillægstjenester, der måtte aftales. Et medlem kan tegne abonnement ved indbetaling af tilslutningsafgift og løbende abonnement. Tilslutningsafgiften er et engangsbeløb, som betales forud for tilslutningen. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside net4samso.dk.
Løbende abonnement betales kvartalsvis forud. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside.
Et abonnement dækker følgende: a) Døgnadgang til internettet. b) Mulighed for at bruge internettjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter. c) Vejledning og hjælp gennem FSB’s support. Det er en forudsætning for tegning af abonnement, at tilslutningen til internettet kan ske i et allerede etableret dækningsområde. Tilslutningen til internettet skal ske via udstyr, som er og forbliver FSB’s ejendom. Ved tilslutningen underskriver abonnenten og en repræsentant for foreningen en tilslutningsaftale. Er abonnenten en forening (f.eks. ejer- beboer- eller antenneforening), eller ønsker abonnenten i anden sammenhæng at videredistribuere internetforbindelsen, skal det særskilt aftales hvor meget, der skal betales i tilslutningsafgift, abonnement mv.

2. Aftalens parter

Parterne i en aftale om tilslutning til og abonnement på FSB’s internettjeneste er FSB og et medlem af foreningen. Abonnenten hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra abonnenten. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med FSB.

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.

Ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale skal abonnenten oplyse navn og adresse. FSB kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato eller CVR-nummer. Abonnenten kan desuden oplyse en eventuel særskilt adresse, som opkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes til. Abonnenten skal efter FSB’s evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og FSB’s registrering heraf lægges til grund for
abonnementsforholdet, indtil andet oplyses.

4. Flytning, fraflytning og opsigelse

Ved flytning skal abonnenten straks give FSB meddelelse herom og det skal aftales, hvad der skal ske med det udstyr, FSB har installeret hos abonnenten.

5. Prøveperiode på 3 måneder

Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende forbindelse senest 3 måneder efter tilslutningen, er abonnenten berettiget til at få refunderet den betalte tilslutningsafgift.

6. Krav til medlemmets udstyr

Bestyrelsen for FSB kan anbefale minimumskrav til medlemmets it-udstyr. Hvis kravene ikke opfyldes, er foreningen berettiget til at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten.

7. Leveringstider, kvalitets- og serviceniveau

Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service kan fås ved henvendelse til FSB.

8. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale

Abonnementsaftalen med FSB gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling eller installationen af det nødvendige udstyr for tilslutning til internettet.

9. Registrering af abonnentens trafikbevægelser

FSB har mulighed for og pligt til at registrere trafikinformation i henhold til gældende lovgivning for dataregistrering. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, omfanget af trafik, dato og begyndelsestidspunkt samt varighed af aktiviteten. FSB forpligtes til ikke at misbruge denne information, men forbeholder sig ret til at anvende den, hvis myndighederne skulle stille krav herom.

10. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, – evt. mod tillægsydelser

FSB’s bestyrelse kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter, og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter, der ønsker at bruge disse tillæg.

11. Priser

FSB fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. FSB kan, udover at opkræve tilslutningsafgift og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstraudstyr og for tjenester, der ligger ud over foreningens gældende definition på en standardtilslutning.

12. Betaling

Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutningsog abonnementsaftalen. Efterfølgende betales i henhold til den fremsendte opkrævning.
Medlemmerne opfordres til at betale via Betalingsservice. Manglende tilmelding til Betalingsservice kan medføre et opkrævningsgebyr. Ved forsinket betaling er FSB berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. FSB er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. FSB kan efter orientering af abonnenten herom lade tredjemand varetage opkrævning af betalingen for ydelser omfattet af
nærværende abonnementsvilkår.

13. Abonnentforhold

a) Abonnentens ansvar

Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen – eller senere – kan abonnenten evt. få tildelt et log-in og et password til brug for internetadgang og/eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. FSB påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet.
Abonnenten kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin computer med virus eller anden ondsindet kode. FSB har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af
tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af internetydelser fra tredjemand har FSB intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

b) Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet (FSB’s lukkeret)

FSB er berettiget til at afbryde abonnentens adgang til internettjenesten i tilfælde af, at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

 1. Skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter fremsendelse af rykkerbrev.
 2. Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. afsnittet ”4. Flytning, fraflytning og opsigelse”.
 3. Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking/cracking).
 4. Abonnenten medvirker til spredning af virus eller anden ondsindet kode.
 5. Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
 6. Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.
 7. Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation.
 8. Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på internettet på trods af henstillinger om at ændre adfærd.
 9. Abonnenten videresælger, eller distribuerer internetadgangen til tredjemand uden aftale med FSB. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten i henhold til pkt. 1 ovenfor kan kun ske for den adgang til internettjenesten, der ikke er betalt for, med mindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

 

Hvis abonnenten inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager FSB snarest genåbning af medlemmets adgang til internettjenesten. FSB er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan FSB opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. afsnittet ”16. Opsigelse af abonnementsaftalen”. En abonnent, der i væsentlig grad har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med FSB om tilslutning og abonnement til internettjenesten, før gælden er betalt.
 

14. FSB’s evt. misligholdelse

a) Fejlafhjælpning

FSB afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten, som foreningen har stillet til rådighed. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i FSB’s udstyr og internettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning.

b) Afslag i abonnementsafgiften

Hvis der opstår fejl i FSB’s internettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten, foretager FSB – efter skriftlig henvendelse fra abonnenten – et forholdsmæssigt nedslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette sker dog kun hvis abonnentens adgang til internettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet godtgøres i forbindelse med en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

c) Erstatningsansvar

FSB er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler om tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af FSB eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

 1. FSB er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningens internettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre FSB har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 2. FSB er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.
 3. FSB er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.
 4. FSB er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.
 5. Force majeure: FSB er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningens kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, – herunder også strejke og lockout blandt foreningens egne medarbejdere.

15. Overdragelse af abonnementsaftalen

Abonnenten kan med FSB’s samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. afsnittet ”2. Aftalens parter”. FSB kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. FSB kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. afsnittet ”16. Opsigelse af abonnementsaftalen”. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. FSB opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen over for FSB påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent.

Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen til den fremtidige abonnent. Abonnenten må ikke videresælge eller distribuere internetforbindelsen til tredjemand, med mindre der er indgået særlig aftale herom med FSB. FSB kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening der samarbejder med FSB.

16. Opsigelse af abonnementsaftalen

Efter udløbet af de 3 måneders prøveperiode kan medlemmet opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned. Forudbetalt abonnementsbetaling refunderes dog ikke. FSB kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til afsnittet ”13 b) Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet”. FSB kan herudover opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, hvis vilkårene for udbredelse af internet på foreningsbasis ændres, så denne foreningsmodel ikke længere er juridisk mulig. Ved abonnementsaftalens ophør skal FSB’s udstyr leveres tilbage til foreningen.

17. Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten

FSB er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. FSB tilstræber at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. FSB forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

18. Ændring af vilkår og priser

FSB kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt tilslutnings- og abonnementsafgifter med et varsel på 1 måned. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems- og abonnentinformation på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ kan medlemmerne og abonnenterne underrettes ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

19. Tvister

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og FSB om forhold vedrørende tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for FSB. FSB træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. FSB’s afgørelse kan indbringes for Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

20. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft den 11. juni 2012.

21. Nærmere information

Yderligere oplysninger om foreningen og dens aktiviteter findes på foreningens hjemmeside net4samso.dk. Foreningen kan kontaktes via e-post info@net4samso.dk, hjemmesiden eller telefon. Aktuelle telefonnumre kan du finde på foreningens hjemmeside.

Scroll to Top