Hjælp til selvhjælp

Samsø Bredbånd søger frivillige, som har lyst til at være med i vores support-team.

Om ikke ret lang tid skal vi til at installere den hurtige netforbindelse hos de abonnenter, der er så heldige at bo i det første dækningsområde. Vi regner med, at vi får meget travlt, så derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du har mulighed for at være med til alle eller blot nogle af installationerne.

Al assistance er velkommen.

Skriv til support@net4samso.dk

Priserne fastlagt

Prisen på det månedlige abonnement er nu fastlagt til 125 kroner. Desuden skal der betales en tilslutningsafgift, som er blevet fastlagt til 1.000 kroner. Tilslutningsafgiften dækker blandt andet det nødvendige udstyr.

Har man ikke mulighed for selv at installere udstyret, eller er usikker på om man kan gøre det korrekt, kan man vælge en færdig-til-brug løsning. Hvis man vælger denne løsning, er den samlede pris for tilslutning og bistand 2.000 kroner. Alle priser er inkl. moms.

1000 unikke besøgende

Så nåede Samsø Bredbånds hjemmeside over 1000 unikke besøgende (se tælleren nederst på siden). Vi vil tillade os at betragte det som et tegn på, at der virkelig er stor interesse for projektet med at få hurtigt, sikkert og billigt bredbånd til hele Samsø.
Og at vi så hurtigt (godt en uge) er nået så højt i antallet af besøgende kan vist også ses som en afspejling af, at det ikke kan gå hurtigt nok.

19.6.12

Beslutningsreferatet fra bestyrelsesmødet den 19.6.12 er uploadet på hjemmesiden. Dette samt det tidligere uploadede referat fra den 14. juni kan læses under Foreningen.

19. juni 2012

Referat bestyrelsesmøde den 19. juni 2012 i Foreningen Samsø Bredbånd
Til stede: Thorsten Arnold, Jens Mogensen, Anette Eriksen, Bent Nielsen, Dorte Toft, John Reshaur Enevoldsen (referent). Afbud: Lars Svane. Suppleanterne Aage Madsen og Anne Albertsen deltog i hele mødet. Knud Werner deltog i dagsordens første punkt: Teknikgruppen.
Godkendt: Referatet godkendt i to udgaver på BM den 25. juni. Beslutningsreferatet offentliggøres på hjemmesiden.

 

Beslutningsreferat:
1) Opfølgning
a) Teknik:
i) formand bemyndiges til at bestille 200Mbit/200Mbit forbindelse hos Telia, med en antenne i masten på Møllebakken, hvis levering kan ske i løbet af få dage.
ii) Jens fra Djursland køber ind, bestillingen står Thorsten Arnold & Jens Mogensen for i samarbejde med teknikergruppen
b) Økonomi & salg
i) Landboforening blev valgt som revisor
c) Adminstration
i) gruppen skriver udkast til brugerkontrakt til næste bestyrelsesmøde
ii) Anette Eriksen fører medlemmer/interessetilkendegivelser i regneark
iii) gruppen bemyndiges til at købe online regnskabsprogram
d) PR/hjemmeside
i) arbejdsgrupperne er slået sammen
ii) hjemmesiden kan ses på net4samso.dk.
iii) Samsø Bredbånd bliver genstand for en artikel i Samsø Posten en af de førstkommende mandagsaviser.

2) Produkter samt prisfastsættelser:
a) Thorsten Arnold & Jens Mogensen laver en opstilling /budget og priser
b) Thorsten Arnold spørger Telia samt Ipinion om priser/vilkår for levering af IP telefoni.
3) LAG-midler
a) Thorsten Arnold forhandler med Mette Løkke
b) Lone Krag fra fundraisergruppen kigger på regionale midler
4) Samarbejde
a) Google hjælp nødvendigt, vi må respektere de nedsatte grupper arbejdsområder og undgå egne initiativer på andres vegne, adm. gruppe udvides med flere
b) Knud Werner fra teknikgruppen bekræftersin samlende rolle i teknikergruppen og fortæller at der bliver indkaldt til det første møde i gruppen i indeværende uge
5) Evt.
a) Nyt møde den 25. juni kl 16-18

Referent jre

Aftale med Telia på plads

I dagens udgave af Samsø Posten er der en artikel om Samsø Bredbånd. Her fortælles lidt om foreningen og hvor langt vi er nået. Der er indgået aftale med Telia om etablering af opkobling i løbet af næste uge, og første etape af bredbånd til hele Samsø vil være dækning af Besser/ Sildeballe og omegn. Desuden at der allerede er mere end 100, der har meldt sig til, og det tilmed før endelige priser og vilkår er blevet vedtaget.

Stiftende generalforsamling af foreningen vedr. bredbånd

Brundby d. 11. juni 2012.

  1. Valg af dirigent. Hans Christian Hesseldal blev valgt.
  2. Vedtagelse af vedtægter og navn. Udkast til vedtægter blev gennemgået, tilrettet og vedtaget. Foreningens navn er Foreningen Samsø Bredbånd. Det overlades til bestyrelsen ud fra foreningens navn at finde et kort og ledigt domænenavn.
  3. Valg af bestyrelse. Til bestyrelsen valgtes Thorsten Arnold, Annette Eriksen, Bent Nielsen, John Reshaur, Jens Mogensen, Dorte Toft og Lars Svane. Som suppleanter valgtes Aage Madsen og Anne Albertsen.
  4. Nedsættelse af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper blev nedsat.
  5. Økonomi – kontingent. Bestyrelsen foreslog kr. 100 som kontingent, hvilket blev vedtaget. Herudover afventes bestyrelsens udspil.
  6. Medlemmer – indmeldelse. Der er etableret maillister over interesserede; bestyrelsen sørger for at samle kommunikationen op.
  7. Tidsplan og kommunikation til medlemmerne. Vedrørende kommunikation se punkt 6. Hjemmesiden forventes oppe at køre i løbet af nogle dage; etablering af selve bredbåndet kan i bedste fald etableres i løbet af en måned.
  8. Eventuelt. Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Thorsten Arnold, næstformand Annette Eriksen, sekretær John Reshaur Enevoldsen, kasserer Jens Mogensen.

Efter punkt 4 blev generalforsamlingen midlertidigt suspenderet for at give bestyrelsen mulighed for at konstituere sig. Derefter blev generalforsamlingen genoptaget.

Bestyrelsen holder sit første møde torsdag d. 14. juni 2012.

Underskrevet af dirigent

Vær med: Åben test af net4samso.dk

OBS. Vi har valgt at udvikle Samsø Bredsbånds hjemmeside for åbent tæppe. Priser, tekst og fotos er IKKE de endelige.

Den åbne test giver imidlertid den store fordel, at du og de andre brugere kan være med til at teste siden i tide. Men derfor rummer hjemmesiden p.t. også indhold (såsom priser, tekst, fotos, kort), der blot er anført som illustration. Priser er altså IKKE de gældende, med undtagelse af prisen for medlemsskab af foreningen. Den er på 100 kroner.

At vi alligevel viser hjemmesiden frem allerede nu, skyldes, at gemmes alt til én omfattende brugertest, kan det gå galt. Jo før vi får testet links, logik og layout og rettet til, jo bedre.

Via fanebladet ”Indmeldelse” kan du dog allerede nu tegne medlemskab og støtte foreningen, og du kan melde din interesse i at blive tilsluttet det kommende net.

Du kan også allerede nu tilmelde dig vores nyhedsbrev (se nedenfor i denne spalte), så du f.eks. straks kan blive orienteret om priserne, når bestyrelsen har fastlagt dem.

Men tag en tur rundt på hjemmesiden. Snubler du, eller er der ting, du savner, så orienterer nyhedsredaktør Anne Grethe Olsen via mail til olsen.annegrethe (snabela) gmail.com

Hvad angår tekster savnes nogle og flere de eksisterende tekster er som nævnt kun midlertidige, så det er ikke teksterne, testen gælder. Men vi giver besked, når tekster er parate til et kritisk øje. På forhånd tak for din hjælp.

Ny på nettet

Nu skulle Net4Samso.dk være tilgængelig på nettet. Det går stærkt når mange gode kræfter går sammen om at få et projekt op at køre.
Blot 1 uge efter stiftende generalforsamling har Foreningen Samsø Bredbånd en hjemmeside oppe at køre. Det må da næsten være rekord.
Tak til alle involverede, men især til webmaster.

Scroll til toppen